رفتن به محتوای اصلی

شاهیست که تو هرچه بپوشی داند

شاهیست که تو هرچه بپوشی داند
شاهیست که تو هرچه بپوشی داند
بی‌کام و زبان گر بخروشی داند
هر کس هوس سخن فروشی داند
من بنده‌ی آنم که خموشی داند