رفتن به محتوای اصلی

جنگ، عیاشی با خون است


جنگ، عیاشی با خون است، همچنان که سیاست عیاشی با منافع عمومی است. همۀ چیزهای افراطی با هم برادرند.

اونوره دو بالزاک