رفتن به محتوای اصلی

نوریست میان شعر احمر


نوریست میان شعر احمر
از دیده و وهم و روح برتر

خواهی خود را بدو بدوزی
برخیز و حجاب نفس بردر

مولانا