رفتن به محتوای اصلی

وقتی متوجّه می‌شوید هیچ چیزی کم نیست

When you realize nothing is lacking 
the whole world belongs to you

Lao Tzu | لائو تزو (تسه)  
 
وقتی متوجّه می‌شوید هیچ چیزی کم نیست،
کل دنیا به شما تعلق دارد.