رفتن به محتوای اصلی

ور گویندت ببایدت سوخت


ور گویندت ببایدت سوخت
تو خود ز برای سوختن باش

ور کشتن تو دهند فتوی
در کشتن خود به تاختن باش

متن کامل این غزل عطار را اینجا بخوانید.