رفتن به محتوای اصلی

اشک خونین بنمودم به طبیبان گفتند


اشک خونین بنمودم به طبیبان گفتند
درد عشق است و جگرسوز دوایی دارد

ستم از غمزه میاموز که در مذهب عشق
هر عمل اجری و هر کرده جزایی دارد

نغز گفت آن بت ترسابچه باده پرست
شادی روی کسی خور که صفایی دارد

غزل کامل حافظ را اینجا بخوانید.