رفتن به محتوای اصلی

چو خدای باش و برتاب به همه جهات هستی


چو خدای باش و برتاب به همه جهات هستی
که خدا به ذات تابد، نه که انتخاب دارد
 
چه چری به عقل و وهم و به چرای‌گاه پرسش؟
تو یکی نظر بفرما، دو جهان ثواب دارد

متن کامل این غزل حلمی: اینجا بخوانید.