رفتن به محتوای اصلی

در خواب دوش پیری در کوی عشق دیدم

در خواب دوش پیری در کوی عشق دیدم
با دست اشارتم کرد که عزم سوی ما کن

گر اژدهاست بر ره عشقی است چون زمرد
از برق این زمرد هی دفع اژدها کن

متن کامل غزل: اینجا بخوانید