رفتن به محتوای اصلی

آشنایان ره عشق در این بحر عمیق

آشنایان ره عشق در این بحر عمیق
غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده

متن کامل این غزل حافظ: اینجا