رفتن به محتوای اصلی

گر بر سر نفس خود امیری مردی


گر بر سر نفس خود امیری، مردی
بر کور و کر ار نکته نگیری، مردی

مردی نبود فتاده را پای زدن
گر دست فتاده‌ای بگیری، مردی

رودکی