رفتن به محتوای اصلی

برو ای زاهد و بر دردکشان خرده مگیر


برو ای زاهد و بر دردکشان خرده مگیر
که ندادند جز این تحفه به ما روز الست

آن چه او ریخت به پیمانه‌ی ما نوشیدیم
اگر از خمر بهشت است وگر باده‌ی مست

متن کامل این غزل حافظ: اینجا