رفتن به محتوای اصلی

آنچه که دیده می‌شود حقیقت نیست...


آنچه که دیده می‌شود حقیقت نیست
آنچه حقیقت است گفته نمی‌شود
اعتماد بدون دیدن به دست نمی‌آید و
بدون کلمات درک نمی‌شود
فرزانه بوسیله‌ی دانش درمی‌یابد
برای شخص عامی چیزی جز حیرت نیست
بعضی خدای بی‌شکل را می‌پرستند
بعضی اشکال متعددش را می‌پرستند
به چه طریقی او فراتر از این صفات است
تنها داننده می‌داند
آن موسیقی به تقریر نمی‌آید
چطور پس نوشته‌هایی هست
#کبیر می‌گوید، تنها آگاهی است که بر توهم فائق خواهد آمد.

What is seen is not the Truth
What is cannot be said
Trust comes not without seeing
Nor understanding without  words
The wise comprehends with knowledge
To the ignorant it is but a wonder
Some worship the formless God
Some worship His various forms
In what way He is beyond these attributes
Only the Knower knows
That music cannot be written
How can then be the notes
Says Kabir,  awareness alone will overcome illusion

اشعار عارفان جهان را اینجا بخوانید.