رفتن به محتوای اصلی

این دایره زندان است، هم قفل شکن هم در


این دایره زندان است، هم قفل شکن هم در
زین پنجره بیرون شو، این قصّه به پایان بر
 
زین دانش انسانی جز وهم چه حاصل شد
آن دانش بی‌آخر در روح به جا آور

متن کامل این غزل حلمی را اینجا بخوانید.