رفتن به محتوای اصلی

ریشی‌ها (عالمان هندو) و جانسپاران (مریدان)...


ریشی‌ها (عالمان هندو) و جانسپاران (مریدان) از آن سخن می‌گویند:
اما هیچ کس راز "کلمه" را نمی‌داند.
صاحبخانه وقتی کلمه را می‌شنود خانه‌اش را ترک می‌گوید،
زاهد هنگامیکه آن را می‌شنود به عشق بازمی‌گردد،
"هر شش فلسفه" به تفصیل آن را شرح داده،
"روح کناره‌گرفته " آن را خاطرنشان ساخته،
اساس جهان از آن "کلمه" سرچشمه گرفته،
آن "کلمه" آشکارسازِ هر چیزی است.
کبیر می‌گوید:
" اما چه کسی می‌داند که "کلمه" از کجا می‌آید؟"

ترجمه اشعار عارفان جهان : اینجا