رفتن به محتوای اصلی

عرش‌جویان را زمین بنگاه نیست


عرش‌جویان را زمین بنگاه نیست
منزل عشّاق در این راه نیست

عزم دل چون می‌کنی هشیار باش
چون خروج از راه دل دلخواه نیست

از کتاب دوبیتی‌های حلمی