رفتن به محتوای اصلی

زندگی کوتاه است و...

زندگی کوتاه است،
و زمان مرگ، نامشخص؛
بنابراین به مراقبه خو کنید.
از کردار پلید دوری کنید،
و شایستگی کسب کنید،
به بهترینِ توانمندی‌هایتان،
حتی اگر به قیمت خودِ زندگی تمام شود.
مختصر اینکه، آنگونه عمل کنید که هیچ دلیلی برای شرمندگی خود نداشته باشید؛
و این قاعده نگه دارید.

ترجمه‌ی تعدادی از اشعار میلارپا: اینجا