رفتن به محتوای اصلی

چون برانداز کنم شیوه‌ی دلداری تو


چون برانداز کنم شیوه‌ی دلداری تو
قصدت از این همه جز خانه‌براندازی نیست

فتنه‌ها می‌کنی و خلق نمی‌داند هیچ
قصّه‌ی عشق که می‌گویمشان بازی نیست

از کتاب دوبیتی‌های حلمی