رفتن به محتوای اصلی

باز شبانه شاهین‌ها از سر شانه...

 باز شبانه شاهین‌ها از سر شانه‌های خود باز می‌کنیم تا بروند بر فراز شهرها و کوهها و خاکها و آبها و در بیداری‌ها و خوابها، جانهای آماده را بهر خدا بازیابند. باز شبانه از خود بی‌خود می‌شویم و تاس عوالم بر آتش می‌زنیم.


برگرفته از کتاب لامکان | حلمی