رفتن به محتوای اصلی

در جزیره‌ی بی‌خدایان فرود آمدم...


در جزیره‌ی بی‌خدایان فرود آمدم؛
همه سخت معتقد، در بی‌خدایی خویش ثابت‌قدم.
همه متّحد، چون تن واحد.

در جزیره‌ی خداباوران فرود آمدم؛
همه کژ و سست و به هم ظنین و متفرّق.

دانستم تا این لحظه خدا با خداناباوران است.

از کتاب لامکان | حلمی