رفتن به محتوای اصلی

شما در حال درست کردن بانداژ دروغ هستید


شما در حال درست کردن بانداژ دروغ هستید،
کلماتتان به تمامی فریب است:
با بار آرزوهایی که بر سرتان نهاده‌اید،
چگونه میتوانید سبک‌بال شوید؟
کبیر می‌گوید:
" حقیقت، تفکیک و عشق را در درون خودتان داشته باشید."