رفتن به محتوای اصلی

حقیقت بیان می‌شود، چرا که...

 حقیقت بیان می‌شود و عشق پرچم می‌افرازد، نه زانکه گوشها شایسته‌ی حقیقت‌اند و آدمی تشنه‌ی عشق. چرا که گوشها، دروغ به نجوای خوش دوست می‌دارند و مردمان در طلب ارضای خویش خوشترند.

حقیقت بیان می‌شود، چرا که دهانهایی شایسته بهر بیان خویش دیده، و عشق پرچم می‌افرازد، چرا که شانه‌هایی استوار و بی‌لغزش در راه خویش یابیده است.

برگرفته از کتاب لامکان | حلمی