رفتن به محتوای اصلی

ای دوست ره چه جویی در ناله زار خلقان؟


ای دوست ره چه جویی در ناله‌زار خلقان؟
صد سنگ می‌زنندت این کودکان شیطان

تو هیچ قوم دیدی کز حرف حق به ره شد؟
حرف خدا نگه دار تا دود خیزد از جان

از کتاب دوبیتی‌های حلمی