رفتن به محتوای اصلی

امروز تغییر می‌کنیم. فردا تغییر می‌کنیم...

امروز تغییر می‌کنیم. فردا تغییر می‌کنیم و پس‌فردا تغییر می‌کنیم. این قدر تغییر می‌کنیم و این قدر فرو می‌ریزیم و برمی‌خیزیم تا عاقبت روزی شکل خدا شویم.

از کتاب لامکان | حلمی