رفتن به محتوای اصلی

ماجرا آنجا آغاز می‌گردد که کار عقل...


 عشق به تنهایی کافی نیست. مهم‌تر، عمل به عشق است. چنانچه سکوت به تنهایی بی‌معناست. آنچه در سکوت شنیده می‌شود مهم است.

بسیاری ادّعای هیچ بودن می‌کنند و از فقر و ترک لاف می‌زنند.
از بالا فقر و ترک تو باید دیده شود. در پایین تو با نامشان خوشی.

ماجرا آنجا آغاز می‌گردد که کار عقل تمام می‌شود و ذهن از وهم سکوت پا در پرده‌ی پرخروش حقیقت روح می‌نهد. آن دم که بوی هیچ به تو رسید دیگر نام هیچ بر خود نمی‌نهی و کار عشق در می‌یابی.

از کتاب روح | حلمی