رفتن به محتوای اصلی

به روی خود نیاور حرف حق را


به روی خود نیاور حرف حق را
بیا بگذار و بگذر حرف حق را

به ناشکری و ناز ار شیوه داری
نیابی روز دیگر حرف حق را

از کتاب دوبیتی‌های حلمی