رفتن به محتوای اصلی

آن مایه ز دنیا که خوری یا پوشی


آن مایه ز دنیا که خوری یا پوشی
معذوری اگر در طلبش میکوشی

باقی همه رایگان نیرزد هشدار
تا عمر گرانبها بدان نفروشی

از رباعیات خیام