رفتن به محتوای اصلی

واجب نبود به کس بر، افضال و کرم


واجب نبود به کس بر، افضال و کرم
واجب باشد هر آینه شکر نعم

تقصیر نکرد خواجه در ناواجب
من در واجب چگونه تقصیر کنم؟

رودکی