رفتن به محتوای اصلی

وقتست دلا ز خویش بیرون باشیم


وقتست دلا ز خویش بیرون باشیم
این خود به فنا دهیم و مجنون باشیم

وقتست زخواب آدمی برخیزیم
بر فرق فلک چونان شبیخون باشیم

از کتاب دوبیتی‌های حلمی