رفتن به محتوای اصلی

ماجرای دل خون گشته نگویم با کس


ماجرای دل خون گشته نگویم با کس
زان که جز تیغ غمت نیست کسی دمسازم

گر به هر موی سری بر تن حافظ باشد
همچو زلفت همه را در قدمت اندازم

متن کامل این غزل حافظ : اینجا