رفتن به محتوای اصلی

عقل گفت با زنجیریان من به زبان عشق...


عقل گفت: با زنجیریان من به زبان عشق و مدارا سخن گو!
عشق گفت: درندگانت این زبان نمی‌فهمند. با ایشان به زبان ایشان سخن می‌گویم.

از کتاب لامکان | حلمی