رفتن به محتوای اصلی

این که می‌گویی معنویت در زندگی روزمره...

  هر جوینده‌ای باید بیاموزد کار برای خدا کند. آب برای خدا بنوشد، غذای برای خدا بخورد، لباس برای خدا بپوشد. خود را برای خدا بخواهد. خدا را برای خدا بخواهد.

جوینده باید آخر عاشق باشد. عاشق کار جز برای معشوق نمیکند. این که می‌گویی معنویت در زندگی روزمره، یعنی زندگی روزمره‌ات برای معنویت. زندگی روزمره‌ات برای خدا.

این‌ گونه روح آرام‌آرام در تو بیدار می‌شود. چشم پنهان باز می‌شود و گوش پنهان باز می‌شود و هر‌ که ‌را و هر چیز را همان گونه که هست می‌بینی و می‌شنوی.

همه‌ی اسرار همین است: خود را برای خدا بخواه، خدا را برای خدا بخواه و کار خلق برای خدا کن.

متن شماره ۵۷۵ از کتاب روح حلمی

کتاب روح را میتوانید اینجا بخوانید و دانلود کنید.