رفتن به محتوای اصلی

کی کند عاشق نگاهی در جهان

کی کند عاشق نگاهی در جهان
زانکه عاشق را جهانی دیگر است

در نیابد کس زبان عاشقان
زانکه عاشق را زبانی دیگر است

عطار