رفتن به محتوای اصلی

طریق خامشان طی کن


طریق خامشان طی کن
سلوک حرف لرزان است

میان چشم‌های تو
طریقی سوی یزدان است

از کتاب دوبیتی‌های حلمی