رفتن به محتوای اصلی

حقیقت را بجویید و هر ذرّه...


 حقیقت را بجویید و هر ذرّه از وجود خویش را فدای کرشمه‌ی چشمانش کنید. یک ثانیه زیستن در آتش حقیقت از هزار عمر حقیر انسانی با‌ارزش‌تر است. عشق را بیابید و در راهش همه چیز خود را بی‌‍‌‌منّت نثار کنید. عالم را برای همین آفریدند.

از کتاب لامکان | حلمی