رفتن به محتوای اصلی

ای دوست! رویاهایت را پی بگیر...


ای دوست! رویاهایت را پی بگیر. در رویا ماجراهاست. چرا که رویا نخستین دروازه ی خداست. نه این رویا که معلّمین دروغین گویند به معنی امّید و آرزو، بلکه آن رویا که منتهی به سراچه ی مقدّر است.


هر چه هست را در رویا بجو. دوست را در رویا ببین و موسیقی را در رویا بشنو. رویا آیینه ی توست و دوّمین جامه ی توست و امن ترین کابینه ی توست. آن جا صدای بال فرشتگان را خواهی شنید و بال های خویش را باز خواهی یافت.
 

در حجله ی رویا نشین، در روح پر خواهی گرفت
این قصّه سر خواهد شد و آن قصّه سر خواهی گرفت

از عمر تا پیمانه ایست چشمی به رویا باز کن
بیدار خواهی گشت و از جانان خبر خواهی گرفت

از کتاب روح | حلمی