رفتن به محتوای اصلی

سرفرازم کن شبی از وصل خود ای نازنین


سرفرازم کن شبی از وصل خود ای نازنین
تا منور گردد از دیدارت ایوانم چو شمع

حافظ