رفتن به محتوای اصلی

پندار خدا به ذهن بیمار مریس


پندار خدا به ذهن بیمار مریس

از حق تو چکامه‌های پندار مریس


پندار کجا رسد به قدقامت دوست

پندار مکن! جار مزن!‌ دار مریس!


از کتاب دوبیتی‌های حلمی