رفتن به محتوای اصلی

چه گلزاری! چه بستانی! چه تاکی‌!


چه گلزاری! چه بستانی! چه تاکی‌!
چه دریا چشم‌های سهمناکی‌!

یکی یار است چون خورشید و باقی
ز افلاک گران گردی و خاکی‌!

از کتاب دوبیتی های حلمی