رفتن به محتوای اصلی

تنش درست و دلش شاد باد و خاطر خوش

تنش درست و دلش شاد باد و خاطر خوش
که دست دادش و یاری ناتوانی داد

حافظ

Sound be his body; glad be his heart; happy, his mind!
That, the hand of justice and help to the feeble one, he gave. 

Hafiz

متن کامل این غزل حافظ را اینجا بخوانید