رفتن به محتوای اصلی

غیرت عشق زبان همه خاصان ببرید

غیرت عشق زبان همه خاصان ببرید 
کز کجا سر غمش در دهن عام افتاد

حافظ

The jealousy of love severed the tongue of all the great ones:
Into the mouth of the common people, the mystery of grief for Him, how fell?

Hafiz


متن کامل این غزل حافظ را اینجا بخوانید.