رفتن به محتوای اصلی

هر دمش با من دلسوخته لطفی دگر است

هر دمش با من دلسوخته لطفی دگر است
این گدا بین که چه شایسته انعام افتاد

حافظ

Every moment, another kindness to me of consumed heart is His:
Behold, how fit for reward, this beggar fell.

Hafiz

 

برگرفته از این غزل حافظ