رفتن به محتوای اصلی

این همه آموختی تا سوختی


این همه آموختی تا سوختی
این همه چون سوختی آموختی

متن کامل این مثنوی حلمی : اینجا

مثنوی های حلمی را اینجا بخوانید.