رفتن به محتوای اصلی

مردمان نمی‌دانند که چگونه از هم جداشدگی ...


«مردمان نمی‌دانند که چگونه از هم جداشدگی عین به هم پیوستگی است: هماهنگی کششهای متضاد چون در کمان و چنگ.»

آدمی وقتی که جدیت یک کودک در هنگام بازی را بدست می‌آود بیش از هر موقع خودش است.

حسادت ما همیشه دیرپاتر از خوشحالی کسانی است که به آن‌ها حسادت می‌ورزیم.

هراکلیتوس