رفتن به محتوای اصلی

چه کند کز پی دوران نرود چون پرگار

چه کند کز پی دوران نرود چون پرگار 
 هر که در دایره گردش ایام افتاد

حافظ

When, like the compass, for the sake of revolution, 
he moveth not, what may he do 
Who in the circle of time’s revolution fell? 

Hafiz

متن کامل این غزل حافظ : اینجا