رفتن به محتوای اصلی

برای خدا همه چیز زیبا ...


برای خدا همه چیز زیبا، خوب و منصفانه است؛ انسان‌ها گرچه، گمان می‌کنند که برخی چیزها غیرمنصفانه و باقی منصفانه هستند.

هراکلیتوس