رفتن به محتوای اصلی

خرد هیچ چیز نیست جز ...

خرد هیچ چیز نیست جز نگاهی ژرف در خویشتن و عشقی بی قید و شرط به جهان پیرامون.

متن کامل این پست از کتاب لامکان حلمی

کتاب لامکان | حلمی