رفتن به محتوای اصلی

رو سفر در بطن خود آغاز کن


رو سفر در بطن خود آغاز کن

ساز آن سیر الهی ساز کن


دفتر خلق تباهی را ببند

دفتر کار الهی باز کن


از کتاب دوبیتی های حلمی