رفتن به محتوای اصلی

سکوت آخرین فنّ عشق است ...


سکوت آخرین فنّ عشق است. بنابراین طبیعی ست که تنها کارکشتگان بر آن مسلّط اند. سکوت یک نبردگاه است که هر روز کشتگان زیادی می دهد. این آخرین فنّ خداست و قفلی زرّین است بر زبان جان سوختگان.

متن کامل این پست از کتاب لامکان حلمی

کتاب لامکان حلمی