رفتن به محتوای اصلی

بندگان تعارف و تظاهر ...


بندگان تعارف و تظاهر؛
دسته ای که با لبخند و بفرما به جهنّم می فرستند.

کتاب روح | حلمی