رفتن به محتوای اصلی

چه وصال آتشینی


چه وصال آتشینی

به شبی که آب خیزست


روم از رواق پنهان

به رهی که تاب خیزست

برگرفته از غزل شماره ۳۶۱ حلمی

کتاب غزلیات حلمی